Onze school

School en context
OBS Tuindorp is een openbare basisschool in de wijk Tuindorp. De kinderen die onze school bezoeken wonen nagenoeg allemaal op loopafstand van de school, in de wijk Tuindorp. De school heeft een open karakter: iedereen is welkom ongeacht religie of levensovertuiging.

Wij schenken veel aandacht aan het omgaan met elkaar. De school wil de leerlingen opvoeden tot gesocialiseerde burgers die zich medeverantwoordelijk voelen voor een betere wereld waarin met zijn allen een belangrijke bijdrage leveren. We besteden veel aandacht aan ‘democratisch burgerschap’. De klas en de school zijn een oefenplaats voor actief, democratisch burgerschap. Kinderen krijgen een stem, leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Missie en uitgangspunten van ons onderwijs
Bij het vormen van een visie op onderwijs speelt de snel veranderende samenleving een belangrijke rol. De keuzemogelijkheden in deze tijd zijn omvangrijker en onoverzichtelijker dan voorheen. En daar ligt in onze ogen dé opdracht waar wij als professioneel opvoeders voor staan en wat onderwijs zou moeten zijn: een plek die bijdraagt aan de zoektocht van het kind om te ontdekken waar zijn talenten liggen, wie het is en wil zijn. Zodat het de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet gaat. 
 
Waar voorheen Luc Stevens met zijn basisbehoeften relatie, autonomie en competentie vele onderwijsvisies domineerde, maken wij de stap naar Gert Biesta. Hij pleit voor niet alleen aandacht voor kwalificeren (het eigen maken kennis en vaardigheden), maar ook aandacht voor algemene persoonsvorming, wereldburgerschapsvorming en brede talentontwikkeling. Uiteraard liggen autonomie, competentie en relatie aan de grondslag van goed onderwijs, maar het gedachtengoed van Biesta, in de huidige tijd, is hierin volgens ons een volgende stap: van het kind centraal naar het kind in de wereld. Binnen de koers van het SPO en onze eigen schoolcontext willen wij met onze school een oefenplaats zijn waar kinderen kunnen ontdekken en uitproberen van wat er allemaal bij komt kijken om een persoon in de wereld te zijn.
 
Onze visie is dan ook ‘Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst’. 

In onze visie spelen succeservaring, de wetenschap dat je goed bent zoals je bent, stimulans en uitdaging om te groeien, doorzetten, ontdekken en onderzoeken een belangrijke rol. 

Pedagogisch klimaat en veiligheid
Er wordt op OBS Tuindorp veel aandacht besteed aan de sociale veiligheid en wij voeren een actief veiligheidsbeleid. Wij willen een school zijn waarin het kind ervaart dat hij kan en mag zeggen wat hij vindt en voelt, terwijl hij ook respectvol en nieuwsgierig leert omgaan met andere meningen en gevoelens. Vanuit die hele veilige omgeving die Tuindorp is, willen wij ook samen met de leerlingen de wereld daaromheen ontdekken. Grenzen verleggen en omgevingen verkennen.      

Het is onze overtuiging dat het aanbieden van goed passend onderwijs ten goede komt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Dat kinderen beter in hun vel komen te zitten als ze goed worden gezien en wordt voldaan aan hun onderwijsbehoeften. Deze conclusie doet ons ook het belang van een goed pedagogisch klimaat inzien en staat daarom hoog op de agenda van de leerkracht.  

Wij voeren een actief beleid tegen pesten. Ondanks onze preventieve aanpak komt pesten voor. Hiervoor hebben we een pestprotocol en maken we gebruik van de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (OPA).  De specialist SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) heeft een verbindende rol binnen dit proces. Zij is ook aanspreekpersoon voor situaties waarin sprake is van pesten. 
 
Ons pedagogisch klimaat vraagt van leerkrachten om duidelijke afspraken en regels te hanteren en daarin zelf een voorbeeldfunctie te hebben. Bij het maken van afspraken worden de leerlingen actief betrokken. De regels en afspraken zijn duidelijk zichtbaar in de school.

De Vreedzame school
We werken met de Vreedzame School (DVS). DVS is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.