Ondersteuningsstructuur

Extra ondersteuning

In de school zijn veel mensen die hun steentje bijdragen. Zo heeft een aantal leerkrachten zich gespecialiseerd op een bepaald gebied. Zij krijgen extra tijd in de week om als specialist ondersteuning te bieden waar nodig. De visie hierop is, dat deze ondersteuning altijd het versterken van de leerkracht betreft. De leerkracht kan de specialist bijvoorbeeld gebruiken als sparringpartner of vragen mee te kijken. De leerkracht blijft voor ouders altijd het eerste aanspreekpunt.

In de Zorgroute OBS Tuindorp staat beschreven welke stappen wij nemen als een kind of leerkracht iets extra’s nodig heeft. Het POS Ouderrapport 2019 geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Algemene zorg
Wij streven ernaar ons onderwijs zo te organiseren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit vraagt om een aanbod op verschillende niveaus en een klassenorganisatie die daaraan bijdraagt. Door materialen te gebruiken die de mogelijkheid bieden te differentiëren, door herhaling, verrijking en verdieping. Maar ook door de instructie aan te bieden op drie niveaus: de verkorte instructie, de basisinstructie en de verlengde instructie.

Door te observeren tijdens en door de afname van toetsen kan al in een vroeg stadium bepaald worden welke leerlingen onvoldoende van bovenstaand klassikaal aanbod profiteren. Bij deze leerlingen wordt het leerstofaanbod geïntensiveerd. Wij streven ernaar dit zoveel mogelijk in de vorm van ‘pre-teaching’ te laten plaatsvinden. Zodat deze leerlingen optimaal kunnen profiteren van de klassikale instructies.

Extra begeleiding die hier bovenop en eventueel buiten de klas plaatsvindt gebeurt in overleg met de IB’er. Bij de invulling van dergelijke zorg wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van stagiaires, tutoren en vrijwilligers, onder supervisie van de IB’er.

Specifieke zorg
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Daarvoor hanteren wij protocollen als het lees- en dyslexieprotocol het pestprotocol, het  protocol medische handelingen op school, de overgang van groep 2 naar groep 3 (in ontwikkeling). en het protocol meer- en hoogbegaafden (in ontwikkeling).

Indien de begeleidingsvraag van kinderen hiertoe aanleiding geeft werken wij samen met externe specialisten en het samenwerkingsverband van de stad Utrecht.