Zorg

Zorgteam
Binnen de zorg zijn op dit moment een IB’er, meer- en hoogbegaafdheidspecialist, een orthopedagoog van het bureau ‘Zien in de klas’ en een onderwijsassistent die werkt met de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (arrangementen), werkzaam. We werken met  een Zorgroute OBS Tuindorp, waarin beschreven staat welke stappen wij nemen als een kind extra zorg nodig heeft en welke specialist daarbij betrokken is.

Algemene zorg
Wij streven ernaar ons onderwijs zo te organiseren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit vraagt om een aanbod op verschillende niveaus en een klassenorganisatie die daaraan bijdraagt. Door materialen te gebruiken die de mogelijkheid bieden te differentiëren, door herhaling, verrijking en verdieping. Maar ook door de instructie aan te bieden op drie niveaus: de verkorte instructie, de basisinstructie en de verlengde instructie.

Door te observeren tijdens en door de afname van toetsen kan al in een vroeg stadium bepaald worden welke leerlingen onvoldoende van bovenstaand klassikaal aanbod profiteren. Bij deze leerlingen wordt het leerstofaanbod geïntensiveerd. Wij streven ernaar dit zoveel mogelijk in de vorm van ‘pre-teaching’ te laten plaatsvinden. Zodat deze leerlingen optimaal kunnen profiteren van de klassikale instructies.

Extra begeleiding die hier bovenop en eventueel buiten de klas plaatsvindt gebeurt in overleg met de IB’er. Bij de invulling van dergelijke zorg wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van stagiaires of tutoren, onder supervisie van de leerkracht of IB’er in de zorg voor en begeleiding van de individuele leerling of groepjes leerlingen.

Specifieke zorg
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Daarvoor hanteren wij protocollen als het lees- en dyslexieprotocol het pestprotocol, het  protocol medische handelingen op school, de overgang van groep 2 naar groep 3 (in ontwikkeling). en het protocol meer- en hoogbegaafden (in ontwikkeling).

Indien de begeleidingsvraag van kinderen hiertoe aanleiding geeft werken wij samen met externe specialisten en het samenwerkingsverband van de stad Utrecht.