De schoolgids

Hieronder vindt u een gedeelte uit onze schoolgids. Voor de volledige tekst klik hier:
OBS Tuindorp Schoolgids 2019-2020

Het schoolplan 2019-2023 OBS Tuindorp beschrijft de schoolbrede ontwikkelplannen voor de komende vier jaar.

Missie en uitgangspunten van ons onderwijs
OBS Tuindorp is een openbare basisschool. Dat wil zeggen een school met een open karakter die democratisch bestuurd wordt. Iedereen is welkom ongeacht religie of levensovertuiging. Wij vinden dat kinderen in een pluriforme maatschappij kennis moeten maken met meer levensopvattingen en moeten leren deze ook te respecteren. Wij schenken veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Een positief zelfbeeld is een basis voor goede communicatie met anderen. Zelfbewustzijn draagt bij aan weerbaarheid. Kerntaak van de school is het geven van goed onderwijs. De doelstellingen van de OBS Tuindorp vinden hun grondslag in onderstaande missie:

> een kind helpen te worden wie hij/zij in wezen is <
(vrij naar Friedrich Nietzsche)

Uitgangpunten daarbij zijn: open, veilig, kennen, kindgericht en zorg hebben voor elkaar en de omgeving.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Vanaf het moment dat kinderen op school zijn, wordt hun ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Alle relevante gegevens als testresultaten en observatiegegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
Het verzamelen van gegevens vindt plaats op vaste tijdstippen, aan de hand van een toetskalender. De verzamelde gegevens over de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen worden besproken met de intern begeleider (IB-er). Hieruit voortvloeiend kunnen afspraken gemaakt worden over extra hulp voor een leerling.

Rapporten en overleg met de ouders
Tweemaal per jaar krijgen alle kinderen een rapport; in januari en aan het einde van het schooljaar.
De rapportage voor de kleuters vindt plaats via het programma KIJK en zal op andere momenten met de ouders worden besproken.

Gelijk aan het begin van het schooljaar worden startgesprekken gehouden. Ouders geven op een formulier een beeld van hun kind weer. Dit formulier vormt de basis van het startgesprek. Samen met de warme overdracht tussen de vorige en de nieuwe leerkracht biedt dit een mooi beeld van het kind voor het nieuwe schooljaar.

Verder vinden voor de groepen 3 t/m 7 oudergesprekken plaats (november en maart) om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Indien er aanleiding toe is, worden er vaker gesprekken gevoerd over de leerlingen. Het staat ouders en leerkrachten vrij tussentijds afspraken met elkaar te maken.

Overgang naar de middelbare school
Door het grote aanbod aan middelbare scholen in Utrecht wordt eind groep 6 al een begin gemaakt met de procedure voor de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Dit geeft u en uw kind de mogelijkheid om alvast op middelbare scholen te gaan oriënteren. Open dagen vinden vaak gelijktijdig plaats. Het is dus raadzaam in groep 7 alvast een begin te maken met het bezoeken van deze open dagen. In de Procedure uitstroom Voortgezet Onderwijs leest u meer over de procedure die wij volgen met betrekking tot de overgang naar de middelbare school.

Opbrengstgericht werken
Leerkrachten verzamelen (toets)gegevens van de kinderen en voeren die in in het digitale systeem Parnassys. Dit systeem wordt binnen het gehele Openbaar Onderwijs gehanteerd.
Deze gegevens (de opbrengsten) worden 3x per jaar in een groepsbespreking tussen leerkrachten en Intern Begeleider besproken en geanalyseerd.
Op basis van deze analyse wordt bekeken of er een aanpassing moet plaatsvinden in de begeleiding van de individuele leerling of dat er op groepsniveau een andere inzet noodzakelijk is.

De leerkrachten werken dit schooljaar met groepsplannen voor rekenen en technisch lezen. Per vastgestelde periode wordt gekeken welke doelen behaald moeten worden en welke kinderen ingeroosterd moeten worden in één van de 3 niveaus (A niveau voor kinderen die na korte instructie snel aan de gang kunnen; B niveau voor kinderen die na meer instructie aan de gang kunnen; C niveau voor kinderen die na de instructie nog extra (verlengde) instructie nodig hebben). Deze groepen kunnen per onderdeel variëren.
Twee keer per jaar heeft de directeur een screeningsoverleg met de Intern Begeleiders en wordt bekeken hoe de opbrengsten op schoolniveau zijn.
Deze gegevens worden ook op teamniveau besproken.

Naast de toetsgegevens worden ook observaties en handelingsplannen in het systeem van Parnassys ingevoerd en betrokken bij de groepsbesprekingen.

Schoolarts en logopedist
De leerlingen van groep 2 en groep 6 worden door de schoolarts uitgenodigd voor een periodiek Gezondheidsonderzoek.
Ook vindt er eenmaal per jaar bij de kinderen van groep 2 een screening plaats door een logopedist.
Bijzonderheden worden vanzelfsprekend aan de ouders en indien nodig aan de leerkrachten doorgegeven.

De gemeente Utrecht hanteert een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Het protocol staat op: http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl/

Eindopbrengsten en verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs
Onze school heeft hoge eindopbrengsten. (op basis van de CITO Eindtoets Basisonderwijs)
Dat heeft deels te maken met onze populatie leerlingen/ouders, maar ook met goed onderwijs. We zijn blij dat de inspectie voor het derde achtereenvolgende jaar onze opbrengsten als “goed” beoordeelt.
Van onze school mag verwacht worden dat deze resultaten op dit niveau blijven. Daarnaast wordt er van ons verwacht dat wij de einddoelen van ons onderwijs aanpassen aan de referentiekaders voor Taal en Rekenen die landelijk zijn vastgesteld. Dat betekent dat veel kinderen eind groep 8 een hoger niveau (=streefniveau) moeten hebben dan wat alle kinderen minimaal moeten hebben (= fundamenteel niveau)
Hieronder vindt u een overzicht van de scores CITO-eindtoets van de afgelopen jaren en een overzicht van de middelbare schooladviezen.