Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent in het onderwijs op OBS Tuindorp, kunt u zich, als uw kind 2 jaar of ouder is, telefonisch of via de mail opgeven voor de ouderrondleiding die elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 10 uur gegeven wordt.
Na de rondleiding kunt u aangeven of u serieus belangstelling hebt voor onze school. Wettelijk gezien is het pas mogelijk uw kind aan te melden vanaf de 3e verjaardag. 

Vanwege de coronamaatregelen ontvangen we voorlopig geen ouders voor rondleidingen door het gebouw. De informatieochtenden vinden daarom online plaats via  Microsoft Teams.

Aanmelden (t/m 30 september 2021)
Vanaf de 3e verjaardag van uw kind is aanmelden mogelijk. U kunt dit doen door het formulier Definitieve aanmelding volledig en ondertekend door beide ouders in te leveren. Gelieve met zwarte pen/stift of op de computer invullen en als pdf-bestand of per post opsturen. Een aanmeldformulier als foto opsturen is niet werkbaar.
Bij deze aanmelding overleggen de ouders gegevens betreffende een eventuele stoornis of handicap van het kind of andere beperkingen die eventueel van invloed zouden kunnen zijn t.a.v. de onderwijsparticipatie.
Op de website van de gemeente Utrecht kunt u lezen wat de wettelijke regelgeving is omtrent aanmelden tot en met 30 september 2021. 

LET OP: Vanaf 1 oktober 2021 gaat de gemeente Utrecht de aanmelding voor de basisscholen centraal organiseren.
Ouders met een kind dat na 1 oktober 2021 drie jaar wordt, krijgen in september een brief. In deze brief geeft de gemeente informatie over de nieuwe manier van aanmelden. Het aanmelden voor een basisschool gaat dan centraal via één aanmeldformulier. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen en meerdere voorkeurscholen opgeven. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hun naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Meer informatie over de nieuwe manier van aanmelden kunt u lezen op  www.naardebasisschool.utrecht.nl

Zij-instroom
Het kan voorkomen dat ouders – door bijvoorbeeld verhuizing – hun kind bij onze school tussentijds willen laten instromen. Aanmelden van een kind gaat dan in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er een plekje is in het betreffende leerjaar wordt onderzocht of
aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Specifieke zorg
Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluiten de directeur en intern begeleider over de toelating. Zij gaan, na aanmelding van een leerling, na of de leerling toegelaten kan worden. Indien er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat het extra ondersteuning behoeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform een procedure. Deze is opvraagbaar op school. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur of de leerling de ondersteuning kan ontvangen op de school van aanmelding. Is dit niet het geval, dan heeft de school waar de leerling als eerste aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat deze school een inspanningsverplichting moet leveren ten aanzien van een passende plaats. Binnen 6 weken na
ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Algemeen beleid SPO Utrecht
De SPO Utrecht staat voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat in principe iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom is. De gemeente Utrecht is eindverantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs en voor het realiseren van voldoende huisvesting. Met
een aanmelding van een kind, geven ouders aan gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod van de school, en conformeren ze zich daarmee ook aan het programma zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen. De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent niet dat een openbare school aangemelde kinderen nooit mag weigeren. In artikel 40 van de WPO is opgenomen dat de beslissing over  toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag. De SPO heeft de directeur van de school gemandateerd te besluiten over de toelating. Met het in werking treden van de Wet op Passend Onderwijs heeft de eerste school van aanmelding zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Deze school is verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs, al dan niet op een reguliere school. Er zijn ook situaties waarin het onmogelijk is voor de school om alle aangemelde en in principe toelaatbare leerlingen ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich voor als de school over onvoldoende ruimte beschikt. Dit kan zich ook voor doen als in verband met een evenwichtige opbouw van jaargroepen in de school er lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren. In dat geval komen leerlingen die toelaatbaar zijn maar niet geplaatst kunnen worden op een wachtlijst. Op school kunt u het toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht met de bijbehorende bijlage krijgen.