Aanmelden

Wanneer ouders geïnteresseerd zijn in het onderwijs op OBS Tuindorp, kunnen zij zich telefonisch of via de mail opgeven voor de ouderrondleiding die elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 10 uur gegeven wordt. 

Per 1 augustus 2020 zal OBS Tuindorp alleen nog rondleidingen verzorgen voor ouders van kinderen die 2 jaar of ouder zijn.  Na de rondleiding kunt u aangeven of u serieus belangstelling hebt voor onze school. Wettelijk gezien is het pas mogelijk uw kind aan te melden vanaf de 3e verjaardag. 

Volgorde van plaatsing
1.Broertjes en zusjes van kinderen die onze school al bezoeken.
2.Kinderen uit de wijk˚ op volgorde van binnenkomst van aanmelding. (De wijk is het gebied dat omzoomd wordt door de Kardinaal de Jongweg, het spoor, de Eykmanlaan en de Prof. Jordanlaan. Genoemde straten vallen ook binnen de wijk.)
3. Kinderen die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, worden op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden
Vanaf de 3e verjaardag van uw kind is aanmelden mogelijk. U kunt dit doen door het formulier Definitieve aanmelding volledig en ondertekend door beide ouders in te leveren. Gelieve met zwarte pen/stift of op de computer invullen en als pdf-bestand of per post opsturen. Een aanmeldformulier als foto opsturen is niet werkbaar.
Bij de aanmelding wordt door de ouders aangegeven of dit de eerste school van aanmelding is. Bij deze aanmelding overleggen de ouders gegevens betreffende een eventuele stoornis of handicap van het kind of andere beperkingen die eventueel van invloed zouden kunnen zijn t.a.v. de onderwijsparticipatie.

Zij-instroom
Het kan voorkomen dat ouders – door bijvoorbeeld verhuizing – hun kind bij onze school tussentijds willen laten instromen. Aanmelden van een kind gaat dan in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er een plekje is in het betreffende leerjaar wordt onderzocht of
aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Specifieke zorg
Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. De directeur gaat, na aanmelding van een leerling, na of de leerling toegelaten kan worden. Indien er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat het extra ondersteuning behoeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform een procedure. Deze is opvraagbaar op school. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur of de leerling de ondersteuning kan ontvangen op de school van aanmelding. Is dit niet het geval, dan heeft de school waar de leerling als eerste aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat deze school een inspanningsverplichting moet leveren ten aanzien van een passende plaats. Binnen 6 weken na
ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Algemeen beleid SPO Utrecht
De SPO Utrecht staat voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat in principe iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom is. De gemeente Utrecht is eindverantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs en voor het realiseren van voldoende huisvesting. Met
een aanmelding van een kind, geven ouders aan gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod van de school, en conformeren ze zich daarmee ook aan het programma zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen. De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent niet dat een openbare school aangemelde kinderen nooit mag weigeren. In artikel 40 van de WPO is opgenomen dat de beslissing over  toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag. De SPO heeft de directeur van de school gemandateerd te besluiten over de toelating. Met het in werking treden van de Wet op Passend Onderwijs heeft de eerste school van aanmelding zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Deze school is verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs, al dan niet op een reguliere school. Er zijn ook situaties waarin het onmogelijk is voor de school om alle aangemelde en in principe toelaatbare leerlingen ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich voor als de school over onvoldoende ruimte beschikt. Dit kan zich ook voor doen als in verband met een evenwichtige opbouw van jaargroepen in de school er lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren. In dat geval komen leerlingen die toelaatbaar zijn maar niet geplaatst kunnen worden op een wachtlijst. Op school kunt u het toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht met de bijbehorende bijlage krijgen.