Aanmelden

Wanneer ouders geïnteresseerd zijn in het onderwijs op OBS Tuindorp, kunnen zij zich telefonisch of via de mail opgeven voor de ouderrondleiding die elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 10 uur gegeven wordt.
Tijdens de rondleiding wordt een algemeen beeld geschetst van het onderwijs op OBS Tuindorp, worden vragen beantwoord en kunnen ouders de school zien. Mede op basis van de rondleiding kunnen ouders besluiten hun kind aan te melden voor OBS Tuindorp.

Procedure rond aanmelding
Met het in werking treden van de ‘Wet Passend Onderwijs’ (augustus 2014) heeft de eerste school van aanmelding zorgplicht, als blijkt dat de leerling extra onderwijsbehoeften heeft. Deze school is verantwoordelijk voor het realiseren van Passend Onderwijs, al dan niet op een reguliere school.
Hoe gaat aanmelding in het kader van de ‘Wet Passend Onderwijs’ in zijn werk? Hieronder volgt kort de aanmeldingsprocedure.
Toelatingsbeleid SPO Utrecht 2014

Vooraanmelden
Wanneer u verzekerd wilt zijn van een plekje op de OBS, dan kunt u het beste zo snel mogelijk een vooraanmelding doen. Dat kan zodra uw kind is geboren. Het formulier vooraanmelding is hier te downloaden. U kunt dit formulier mailen naar onderstaand e-mail adres. Gelieve met zwarte pen/stift of op de computer invullen en als pdf-bestand of per post opsturen. Een aanmeldformulier als foto opsturen is niet werkbaar.
Wanneer u dat heeft gedaan hoort u van ons of er in principe een plaats is voor uw kind, of niet. In het laatste geval plaatsen we uw kind wel op de wachtlijst.
Op deze lijst wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen waarvoor naar verwachting plaatsruimte is op school en kinderen waarvoor naar verwachting wegens plaatsgebrek geen plaatsruimte is.
Voor broertjes en zusjes is een vooraanmelding niet nodig. Voor hen kunt u het beste z.s.m. een definitieve inschrijving doen.

Definitief aanmelden
Deze aanmelding kan worden gedaan, wanneer u uw kind definitief op onze school wilt aanmelden en bij voorkeur vóór 31 december in het kalenderjaar waarin uw kind 2 jaar wordt.
U dient hiervoor zelf actie te ondernemen door het formulier Definitieve aanmelding volledig en ondertekend door beide ouders in te leveren. Gelieve met zwarte pen/stift of op de computer invullen en als pdf-bestand of per post opsturen. Een aanmeldformulier als foto opsturen is niet werkbaar.
Bij de aanmelding wordt door de ouders aangegeven of dit de eerste school van aanmelding is. Bij deze aanmelding overleggen de ouders gegevens betreffende een eventuele stoornis of handicap van het kind of andere beperkingen die eventueel van invloed zouden kunnen zijn t.a.v. de onderwijsparticipatie.

Is OBS Tuindorp de eerste school van aanmelding, dan heeft onze school zorgplicht indien er sprake is van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
Indien het kind wordt geplaatst, dan worden de ouders uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk geïnformeerd. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden genomen, kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verlengd. Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

formulier Vooraanmelding
formulier Definitieve aanmelding
(formulieren mailen naar:  administratie.obstuindorp@spoutrecht.nl)

 Volgorde van toelating
1.Broertjes en zusjes van kinderen die onze school al bezoeken.
2. Kinderen uit de wijk˚ op volgorde van binnenkomst van aanmelding.                       (˚De wijk is het gebied dat omzoomd wordt door de Kardinaal de Jongweg, het spoor, de Eykmanlaan en de Prof. Jordanlaan. Genoemde straten vallen ook binnen de wijk.)
Kinderen van personeelsleden van de Stichting Kinderopvang MINISTEK
3. Overige kinderen op volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Plaatsing en wachtlijst
OBS Tuindorp is een buurtschool. Dat wil zeggen dat de meeste kinderen, die onze school bezoeken, uit Tuindorp zelf komen. Hoewel we ook graag kinderen van buiten de wijk een plek op onze school zouden willen bieden, blijkt dat in de praktijk lastig te zijn.

Entreegesprek
Ongeveer zes maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u per post een intakeformulier toegestuurd. U wordt gevraagd dit in te vullen en te retourneren aan de school.
In dit formulier komt een aantal zaken betreffende de ontwikkeling van uw kind aan de orde. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd het karakter van uw kind te omschrijven en onder meer komen de spraakontwikkeling, de cognitieve en de motorische ontwikkeling aan de orde. Op deze manier krijgen wij een redelijk goed beeld van uw kind. De intern begeleider en clustervoorzitter gebruiken dit formulier om uw kind in een groep in te delen.
Ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de betreffende groepsleerkracht contact met u om het intakegesprek te plannen.

Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit dat kinderen bij aanvang in groep 1 zindelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan meldt u dit aan de groepsleerkracht tijdens het intakegesprek. Samen met de intern begeleider zullen er dan nadere afspraken gemaakt worden.

Wennen
Kleuters mogen naar school vanaf het moment dat zij vier jaar worden. Hieraan voorafgaand kunnen zij 5 middagen op school komen “wennen” in de groep waarin zij geplaatst zijn. Deze middagen worden bepaald in overleg met de groepsleerkracht.
De school bepaalt in welke kleutergroep een kind geplaatst wordt. Kinderen die geboren zijn op of na 1 juni hebben geen wenperiode. Zij starten direct na de zomervakantie. Wel is er vlak voor de zomervakantie een wenmiddag waar zij voor uitgenodigd worden. 

Tussentijds instromen
Het kan voorkomen dat ouders – door bijvoorbeeld verhuizing – hun kind bij onze school tussentijds willen laten instromen.
Van deze kinderen wordt het onderwijskundig niveau bepaald alvorens hen definitief in een groep te plaatsen. Ook wordt er door de intern begeleider contact opgenomen met de vorige school over achtergrond en onderwijskundig niveau. In een enkel geval behoort plaatsing op grond van de gegevens van een kind niet tot de mogelijkheden. Soms is het voor een kind beter te verwijzen naar een school voor het speciaal (basis)onderwijs.
Ook wordt gekeken naar de opnamecapaciteit van de groep.