Organisatie van het onderwijs

In de kleutergroepen werken we met de methode ‘Kleuterplein’. Van kleuters weten we, dat zij vooral leren door spelen, ervaren en ontdekken. Kleuterplein werkt vanuit thema’s en stimuleert kleuters om de wereld te ontdekken. De methode gaat uit van de persoonlijke beleving en ontwikkeling van elke kleuter.
Deze manier van werken sluit goed aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kleuters zich bevinden. Tijdens het werken met deze thema’s bieden de groepsleerkrachten verschillende activiteiten aan die de diverse ontwikkelingsgebieden stimuleren.
In elk thema komen alle tussendoelen spelenderwijs aan bod op het gebied van taal-lezen, woordenschat, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.
Elke activiteit eindigt met een differentiatiestapje omhoog of omlaag. De kinderen kunnen dus op hun eigen niveau werken.

De activiteiten van de kinderen zijn onder te verdelen in vier groepen:
Kringactiviteiten
Iedere dag komen de kinderen een paar maal bijeen in de kring. ’s Morgens wordt er gestart met een activiteit in de kring. Dit kan een kringgesprek zijn waarbij kinderen vertellen over het weekend of een andere gebeurtenis die zij hebben meegemaakt. Wanneer de kinderen vertellen, leren zij gedachten onder woorden te brengen en te luisteren naar elkaar. Ook wordt de kring gebruikt om nieuwe materialen en technieken aan te bieden en instructie te geven over het te maken werk tijdens de speelwerktijd.

Speelwerktijd
De speelwerktijd is een periode van vijfenveertig minuten tot een uur waarin de kinderen, individueel en/of in kleine groepjes werken aan een opdracht, spelen met ontwikkelingsmateriaal, nieuwe materialen of technieken uitproberen en vrij kunnen spelen.
Onder ontwikkelingsmateriaal verstaan wij diverse uitdagende materialen en hulpmiddelen die wij gebruiken om de ontwikkelingsprocessen van de kleuters zo optimaal mogelijk te beïnvloeden.
Hierbij onderscheiden we de ongevormde materialen, speelleermaterialen, vormgevende materialen, de constructie- en compositiematerialen en de materialen voor rollenspel. De leerkrachten begeleiden de kinderen zo goed mogelijk bij de gemaakte keuzes en proberen de interesses van de kinderen te verbreden.

Bewegingsactiviteiten
De kinderen gaan vijf keer per week naar het speellokaal. Daar biedt de groepsleerkracht een gymles aan. Deze les verschilt per dag. De ene keer is het “klimmen en klauteren”, de andere dag bewegen op muziek of een spelles. Als het weer het toelaat, wordt er dagelijks buiten gespeeld.

Expressieactiviteiten
Tijdens de werklessen besteedt de leerkracht veel aandacht aan de expressievakken.
De kinderen kunnen onder meer kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken en tekenen met verschillende materialen. Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd en komen ook andere ontwikkelingsgebieden, zoals de fijn motorische ontwikkeling aan bod.
We werken met de methode “Moet je doen”. Dit onderwijsleerpakket biedt lessen aan op de gebieden: muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid.

Groepen 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 werkt de school in een jaarklassensysteem. De leerstof wordt klassikaal aangeboden met veel aandacht voor differentiatie.

In alle groepen worden kringgesprekken gehouden, vaak meerdere keren per week. Op maandag bijvoorbeeld een weekendgesprek, op andere dagen gesprekken over onder andere het thema, over de krant/het nieuws of een boekenkring.
Presentaties worden vanaf groep 5 gehouden en worden in groep 3 en 4 voorbereid in diverse kringgesprekken, bijvoorbeeld de boekenkring of de nieuwskring.

Lezen
In groep 3 neemt het leren lezen een prominente plaats in. Op OBS Tuindorp leren de kinderen lezen met de aanvankelijk leesmethode ‘Lijn 3’. 
In de groepen 4 t/m 6 (en deels in de groepen 7 en 8) wordt gewerkt met de methode “Estafette” voor het voortgezet technisch lezen. De methode is verder niet gebonden aan jaargroepen, maar gaat uit van leesniveaus.

Rekenen
We werken met de methode Wereld in Getallen via Snappet en vanuit het lesboek. De methode heeft een duidelijke opbouw: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er kan zelfstandig gewerkt worden in de weektaak op eigen niveau.

 

Techniek
Sinds het schooljaar 2005-2006 doet OBS tuindorp mee aan het programma verbreding techniek. Hierdoor werd het de school mogelijk gemaakt de Techniek Torens aan te schaffen. De Techniek Torens voorzien in een compleet lesaanbod, waarbij alle kerndoelen van techniek worden meegenomen. In de torens zitten ruim 80 lessen techniek voor de groepen 1 tot en met 8. De lessen kunnen zelfstandig, in een groepje of klassikaal worden gebruikt.

Wereldorientatie
De wereldoriëntatie vakken worden in thema’s aangeboden vanaf groep 5. Op een onderzoekende manier leren leerlingen informatie opzoeken, verwerken en presenteren. Wij gaan uit van verschillende denkvoorkeuren van leerlingen en stimuleren het creatief denken door gebruik van de Denksleutels binnen de thema’s.

Verkeersonderwijs
In de groepen 1 t/m 3 werken de kinderen aan de hand van de methode “Rondje verkeer”. Vanaf groep 4 werken de kinderen uit de verkeerskranten die worden uitgegeven door 3VO (3VO is de naam van de gebundelde krachten van Veilig Verkeer Nederland, De Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang). De kinderen uit groep 7 brengen een bezoek aan de verkeerstuin. Daar krijgen zij praktische oefeningen in het toepassen van de verkeersregels. In groep 8 is er een afsluitend verkeersexamen.
Verkeersonderwijs vraagt meer dan alleen maar het geven van lessen en aan het einde van de schoolperiode het verkeersexamen. Het heeft ook te maken met veiligheid in de wijk, een veilige loop/fietsroute van huis naar school en – wanneer de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gaan – een veilige fietsroute naar hun nieuwe school.

Expressievakken
Wekelijks wordt er in alle groepen aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. Hier gaat het om muziek, tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming en dans. Binnen de thema’s worden lessen aangeboden en krijgen de leerlingen de ruimte om zelf creatief bezig te zijn.

Engels
Take it easy is een digibordmethode Engels voor het basisonderwijs. De lessen worden ondersteund door een digi teacher, die alle lessen in het Engels spreekt. Luister- en spreekopdrachten worden afgewissled met schrijfoefeningen en spelletjes in het Engels. Een interactieve methode.

Bewegingsonderwijs
OBS Tuindorp is een ‘sportactieve school’. Deze officiële certificering is bedoeld voor scholen die een uitdagend bewegings- en sportprogramma aanbieden binnen en buiten het reguliere lesprogramma om.
De groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht gymnastiek.

In elk schooljaar krijgen de leerlingen atletiek-, dans-, spel-, en toestelonderdelen aangeboden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in circuitvorm. De wachttijden zijn hierdoor minimaal en leerlingen bewegen optimaal.
Regels en afspraken bij bewegingsonderwijs zijn enorm van belang. Door te werken in groepjes leren leerlingen zelfstandig met deze regels en afspraken om te gaan en leren ze zelfstandig problemen op te lossen.
Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Bij kinderen met lang haar, moeten de haren vastzitten bij de gymles.