Ouderbijdrage

Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie worden betaald.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig en de school is wettelijk verplicht een overeenkomst te sluiten met de ouders over deze bijdrage. Deze overeenkomst vindt u hier (Overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage SPO Utrecht) en achter in de schoolgids. Wij verzoeken u de overeenkomst te ondertekenen en op school in te leveren. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren en uw kind aan de extra activiteiten die de school organiseert kan meedoen.

De hoogte van de ouderbijdrage is per schooljaar € 55 voor één schoolgaand kind, € 105 voor twee schoolgaande kinderen en voor drie of meer kinderen € 150. Ouders van kinderen die na 1 januari op school gekomen zijn, betalen het halve bedrag. De ouderbijdrage wordt geïnd middels automatische incasso.

Het geld wordt onder andere besteed aan:
• feesten voor de kinderen (denk aan Sinterklaas, Kerstmis en Pasen)
• festiviteiten zoals het startfeest, de kerstkraam, het eindfeest
• avondvierdaagse, sportdagen en toernooien
• schoolreis/kamp groep 3 t/m 6 en uitstapjes van de diverse jaargroepen
• uitdelen van lekkers en drinken bij verschillende activiteiten
• afscheid groep 8