Onze school

Dit schooljaar  (2017-2018) werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek ook bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Hierin staat ook een verslag van het bezoek aan onze school. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u op de site van SPO Utrecht.

OBS Tuindorp biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:
Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen.

Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.

Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.

Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Wij werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel.

Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid.

In februari 2017 hebben wij een inspectiebezoek van de onderwijsinspectie op onze school gehad. In dit rapport kwaliteitsonderzoek obs Tuindorp kunt u de bevindingen van de inspectie lezen.