Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld op basis van de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs en heeft een rol in de ontwikkeling en vaststelling van het schoolbeleid. Onze school heeft een actieve en betrokken Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vier ouders en vier
personeelsleden. De rechten van de oudergeleding en de personeelsgeleding bij de vaststelling van het beleid verschillen. De MR overlegt ongeveer zes keer per jaar. Ouders kunnen altijd de vergaderingen
van de MR bijwonen. Deze zijn openbaar. Belangrijk nieuws uit de MR ontvangt u enkele malen per jaar via de OBServator. U kunt de leden van de MR gemakkelijk aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. MR ouder leden worden gekozen door ouders. Nieuwe leden worden gekozen
middels verkiezingen als er zich meer kandidaten aanbieden dan dat er plaatsen zijn.

Indien u meer wilt weten over de MR en de rol van de MR kunt u de voorzitter of de andere leden van de MR benaderen
obstuindorpmr@gmail.com

MR oudergeleding:
Debbie Kooij (voorzitter)
Ilona Hedeman
Kees-Jan Jacobs
Jur van Kasteren

MR personeelsgeleding:
Julia de Jong (secretaris)
Judith Trimbach
Lise Eekhart
Lotte Berkout/Christien

Documenten

1. Statuten / huishoudelijk reglement MR
Huishoudelijk-reglement-MR
Medezeggenschapsstatuut-SPO-2016-2018
Medezeggenschapsreglement OBS Tuindorp

2. Jaarplanning MR 
Jaarplanning MR 2021-2022
Jaarplanning MR 2020-2021

3. Jaarverslagen
jaarverslag MR 2020-2021
jaarverslag MR 2019-2020
Jaarverslag MR 2018-2019
Jaarverslag MR 2017-2018

4. Notulen schooljaar 2021-2022

5. Notulen schooljaar 2020-2021
Notulen MR1 22-09-2020
Notulen MR2 23-11-2020
Notulen MR3 11-02-2021
Notulen MR4 15-04-2021
Notulen MR5 07-06-2021
Notulen MR6 08-07-2021