Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan. De MR bestaat uit vier gekozen ouders en vier leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op het schoolbeleid. De directeur is op uitnodiging van de MR aanwezig bij de vergaderingen. Bij een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht en bij andere zaken specifiek benoemd adviesrecht, dit is wettelijk vastgelegd. Instemmingsrecht houdt in dat de MR het eens moet zijn met een besluit. Adviesrecht geeft recht op inspraak en advies waar rekening mee gehouden moet worden. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de directeur of het bestuur.
De MR vergadert 8 keer per jaar, de vergaderdata zijn terug te vinden in de schoolkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt voorafgaand aan de vergadering in het centrale hal gehangen, de notulen zijn terug te vinden op de site van de school. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn het schoolplan, begroting, zorgplan, formatie en de groepsindeling. Een nauwkeurige beschrijving van de taken en bevoegdheden van de MR en de procedure rond verkiezingen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van en voor ouders. Goed contact met ouders vinden we vanzelfsprekend belangrijk. Je kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein of per mail of telefoon contact zoeken met onze voorzitter Rick Schukking (obstuindorpMR@gmail.com)

Oudergeleding: Rick Schukking (voorlopige voorzitter), Marina van Sluys (GMR), Debbie Kooij en Kiki Kemp.

Teamgeleding: Marloes Roos, Willeke Boersen en Marieke Strankinga.

Documenten

1. Statuten / huishoudelijk reglement MR
Huishoudelijk-reglement-MR
Medezeggenschapsstatuut-SPO-2016-2018
Medezeggenschapsreglement OBS Tuindorp

2. Jaarplanning MR 
Jaarplanning MR 2019-2020
MR Jaarplanning (activiteitenplan) 2017-2018
jaarplanning-2015-2016

3. Jaarverslagen
Jaarverslag MR 2018-2019
Jaarverslag MR 2017-2018
Jaarverslag MR 2016-2017
Jaarverslag MR 2015-2016
Jaarverslag MR 2014-2015
Jaarverslag MR 2013-2014
Jaarverslag MR 2012-2013
Jaarverslag MR 2011-2012

4D. Notulen schooljaar 2019-2020
Notulen MR1 25-09-2019
Notulen MR2 21-11-2019
Notulen MR3 03-02-2020
Notulen-MR4

4C. Notulen schooljaar 2018-2019
Notulen MR6  6-07-2019
Notulen MR5  5-06-2019
Notulen MR4 18-04-2019
Notulen MR3 11-2-2019
notulen MR2 19112018
Notulen MR1 25092018

4B. Notulen schooljaar 2017-2018
Notulen MR6 24052018
Notulen MR5 10042018
Notulen MR4 15032018
Notulen MR3 17012018
Notulen MR2 09-10-2018
Notulen MR1 12-09-2017

4A. Notulen schooljaar 2016-2017
notulen-mr1-30-09-2016
Notulen MR2 27-10-2016
Notulen MR3 13-12-2016
Notulen MR4 23-01-2017
Notulen MR5 20-02-2017
Notulen MR6 29-03-2017
Notulen MR7 02-05-2017
Notulen MR8 29-6-2017