Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld op basis van de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs en heeft een rol in de ontwikkeling en vaststelling van het schoolbeleid. Onze school heeft een actieve en betrokken Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vier ouders en vier
personeelsleden. De rechten van de oudergeleding en de personeelsgeleding bij de vaststelling van het beleid verschillen. De MR overlegt ongeveer zes keer per jaar. Ouders kunnen altijd de vergaderingen
van de MR bijwonen. Deze zijn openbaar. Belangrijk nieuws uit de MR ontvangt u enkele malen per jaar via de OBServator. U kunt de leden van de MR gemakkelijk aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. MR ouder leden worden gekozen door ouders. Nieuwe leden worden gekozen
middels verkiezingen als er zich meer kandidaten aanbieden dan dat er plaatsen zijn.

Indien u meer wilt weten over de MR en de rol van de MR kunt u de voorzitter of de andere leden van de MR benaderen
obstuindorpmr@gmail.com

MR oudergeleding:
Debbie Kooij (voorzitter)
Rick Schukking
Joost Galema
Kees-Jan Jacobs

MR personeelsgeleding:
Willeke Broersen (secretaris)
Judith Trimbach
Julia de Jong
Lotte Berkout

Documenten

1. Statuten / huishoudelijk reglement MR
Huishoudelijk-reglement-MR
Medezeggenschapsstatuut-SPO-2016-2018
Medezeggenschapsreglement OBS Tuindorp

2. Jaarplanning MR 
Jaarplanning MR 2019-2020

3. Jaarverslagen
jaarverslag MR 2019-2020
Jaarverslag MR 2018-2019
Jaarverslag MR 2017-2018

4D. Notulen schooljaar 2019-2020
Notulen MR1 25-09-2019
Notulen MR2 21-11-2019
Notulen MR3 03-02-2020
Notulen-MR4 16-04-2020
Notulen MR#extra
Notulen MR#5 11-06-2020